DCM Convenant per 01-01-2021
De strijd tegen DCM

nlvlag DCM Convenant december 2020

De gezondheid van de dobermann heeft onze voortdurende aandacht en we constateren dat bij de dobermann het hartfalen steeds meer aandacht verdient. Het is een aandoening waarvan de verspreiding snel een halt moet worden toegeroepen.  Hartfalen is nog niet met simpel dna-onderzoek aan te tonen. De erfelijkheid is nog onduidelijk en het is slechts klinisch te onderzoeken. Voorspellende conclusies zijn moeilijk te trekken.
Door goede samenwerking met Nederlandse cardiologen hebben we veel gerealiseerd voor het Dobermannras.
Als kennel nemen we dat  ook heel serieus  en al jaren testen we onze fok-honden op DCM . (lees hierover meer in de rubriek gezondheid)
Op initiatief van de rasvereniging DVIN zijn de Nederlandse kennel club (Raad van Beheer) en 2 andere dobermann rasverenigingen om de tafel gegaan en hebben een overeenkomst (de zgn. DCM-convenant) gesloten.

Een goede uitslag van de DCM-test is hierbij nog GEEN reden voor een feestje, maar een slechte uitslag is een duidelijk signaal en daarmee is het een redelijk goed instrument. Hopelijk dringen we met deze maatregel het hartprobleem iets terug, want het is de hoogste tijd. Ik, persoonlijk denk dat we moeten hopen, dat er snel een doorbraak komt op DNA-gebied, want een indicatie qua erfelijkheid is, denk ik wel de gewenste oplossing in een selectieproces."


DCM- CONVENANT
wat houdt de dcm-convenant in:
In Nederland worden stambomen van honden uitgegeven door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied. Deze Raad van Beheer heeft met  3 dobermann rasverenigingen een DCM-convenant afgesloten. Dit convenant houdt in, dat stambomen alleen aan pups worden afgegeven indien beide ouderdieren met goed resultaat aan DCM zijn getest. dwz.: het testen van cardiomyopathie van de ouderdieren is verplicht voor het verkrijgen van een stamboom. Indien dit niet het geval is, wordt er geen stamboom verstrekt. Verder geldt dat deze test alleen door gediplomeerd bevoegde artsen mag worden uitgevoerd en dat ze binnen één jaar voorafgaand aan de dekking moeten zijn verricht.
Op deze wijze proberen we de gezondheid van de dobermann qua dcm onder controle te krijgen.
De gevolgen van de maatregelen zullen regelmatig gemonitord worden

DCM-CONVENANT
INGAANDE 01-01-2021

Partijen: Raad van Beheer op Kynologisch Gebied (Nederlandse Kennel Club), Dobermann Vrienden in Nederland (rasvereniging Dobermann), Sport Dobermann Nederland (rasvereniging Dobermann) en Nederlandse Dobermann Club (rasvereniging Dobermann)


Overwegende:
 1. dat de Raad van Beheer zich bezighoudt met de inschrijving van rashonden in de Nederlandse stamboekhouding (NHSB)
 2. dat de Raad van Beheer een vereniging is van rasverenigingen en andere kynologische verenigingen.
 3. dat de rasvereniging(en) is, c.q. zijn aangesloten bij de Raad van Beheer en zich bezighouden met de belangenbehartiging van het ras Dobermann.
 4. dat zowel de Raad van Beheer als de rasverenig(en) zich (statutair) ten doel stellen de bevordering van het welzijn en de gezondheid van honden.
 5. dat in het ras Dobermann relatief veel Dilatatieve Cardiomyopathie (DCM) voorkomt.
 6. dat in artikel III.14A van het kynologisch Reglement (KR) de mogelijkheid is opgenomen om nadere voorwaarden te stellen aan de inschrijvingen in het Nederlands Honden Stamboek indien er sprake is van een ernstige bedreiging van het vooortbestaan van het ras Dobermann.
 7. dat die nadere voorwaarden gelden voor alle honden van het ras Dobermann in de Nederlandse Stamboekhouding, ongeacht of de fokker lid is van een aangesloten rasvereniging..
 8. dat Partijen van deze mogelijkheid gebruik wensen te maken.
Partijen komen als volgt overeen:  

Artikel 1. Controle op Dilatatieve Cardiomyopathie (DCM)
 1. Elk (potentieel) fokdier dient voorafgaand aan een dekking onderzocht te worden op DCM, uitsluitend door middel van een 24 uurs Holter registratie in combinatie met een Hartecho.
 2. De uitslag van deze test mag ten tijde van de dekking niet ouder zijn dan één jaar.
 3. Uitsluitend een gediplomeerd en geregistreerd veterinair-cardioloog mag het onderzoek uitvoeren, conform het screeningsprotocol dat gebaseerd is op het protocol van de "European society of veterinary Cardiology" en/of een lid van de CC-Kreis in Duitsland.
 4. De uitslag van het DCM onderzoek (24 uurs Holter en Hartecho) dient zowel aan de rasverenigingen als tegelijk met het dekbericht aan de Raad van Beheer gezonden te worden.
 5. Het gebruik van sperma van overleden reuen is toegestaan mits de reu in het jaar voor zijn overlijden op DCM getest is en deze uitslag goed is.
 6. Ook buitenlandse reuen dienen te voldoen aan dit convenant en testuitslagen dienen overlegd te worden bij de dekmelding, alsmede aan de rasverenigingen gestuurd te worden.
 7. De kosten voor deze onderzoeken komen voor rekening van de geregistreerd eigenaar van het potentiële fokdier.
 8. In bijlage 1 is het protocol voor DCM-onderzoek opgenomen.
Artikel 2 Inschrijving in Nederlandse stamboekhouding
 1. Naast de in artikel 1 genoemde eisen voor inschrijving voor de Dobermann in de Nederlandse stamboekhouding zijn ook de voorwaarden voor inschrijving gesteld in het Kynologisch reglement van kracht.
 2. Indien er niet aan alle genoemde voorwaarden is voldaan, zullen de nakomelingen niet in de Nederlandse stamboekhouding worden ingeschreven en krijgen ze geen stambomen.
Artikel 3 Slotbepaling en overgangsbepaling
 1. Dit convenant treedt in werking op 1 januari 2021. Alle dekkingen op of na deze datum moeten voldoen aan de bepalingen in dit convenant
 2. Het convenant heeft een looptijd van 5 jaar en wordt telkens stilzwijgend verlengd met 5 jaar. Opzegging dient schriftelijk te gebeuren minimaal 3 maanden voor de afloopdatum.
 3. Dit convenant zal tweejaarlijks met de betrokkenen, waaronder de commissie Gezondheid geëvalueerd worden. Bij de evaluatie wordt bekeken of de welzijnsproblemen van de Dobermann zijn teruggedrongen dan wel nadere maatregelen noodzakelijk zijn. De eerste evaluatie zal plaats vinden in januari 2023,
 4. Indien nadere maatregelen noodzakelijk zijn gebleken, kan dit convenant door Partijen gezamenlijk worden aangepast
Amsterdam, 29 oktober 2020